DLtec_openInfoUSER

DLtec InfoUSER es un Portal Web que permet l’accés integrat als diferents blocs d’informació relacionats amb l’usuari.

DLtec InfoUSER funciona en escenaris de xarxes basades en Active Directory, integra la informació recopilada, tant d’estacions de treball com de servidors, en una Base de Dades SQL Server i la posa a disposició a través d’un servidor web i d’eines d’anàlisi de dades, com Microsoft Power BI.

DLtec InfoUSER permet integrar diferents tipus d’informació:

 • Informació General Usuari (Codi, Nom, Correu electrònic, Telèfon, Departament, Rol….)
 • Grups Organitzatius
 • Grups Assignació de Recursos
 • Inventari Estacions Assignades
 • Inventari Impressores
 • Inventari Software Assignat
 • Monitorització Software Utilitzat
 • Historial Connexió Sistemes
 • Incidents
 • Peticions
 • Altres